Skoči na vsebino

PROGRAMSKI DOKUMENTI SLOVENIJE 2007-2013

CILJ KONVERGENCA

 

Skladno z normativnimi podlagami EU je morala država članica, za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2007-2013, pripraviti programske dokumente na dveh hierarhičnih ravneh:


• na prvi ravni Nacionalni strateški referenčni okvir, ki opredeljuje strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence s poudarkom na uporabi sredstev kohezijske politike, medtem ko se
• na drugi, konkretnejši ravni, pripravijo operativni programi.


Nacionalni strateški referenčni okvir vsebuje analizo stanja, strategijo, opredelijo se osnovni mehanizmi doseganja zastavljenih ciljev, vključno z določitvijo števila operativnih programov in osnovnimi finančnimi razdelitvami. Pri tem je z vidika Evropske komisije ključnega pomena, da država članica v tem dokumentu izkaže usklajenost s Strateškimi smernicami skupnosti za kohezijo, Nacionalnim programom reform (Lizbonska strategija) ter Skupnim poročilom o socialni vključenosti. Operativni programi imajo v obdobju 2007-2013 sicer enako funkcijo kot Enotni programski dokument za obdobje 2004-2006 in torej v pravnem smislu predstavljajo pravno podlago za črpanje sredstev skladov, saj jih Evropska komisija potrdi z odločbo.

 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in po predhodnem usklajevanju z javnostjo in drugimi relevantnimi institucijami, ki se je izvajalo že od pomladi 2006, dne 16.2.2007 pripravila uradni predlog programskih dokumentov in jih posredovala Evropski komisiji.
 
• Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 z dne 16.2.2007,

• Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 z dne 16.2.2007,

• Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 z dne 16.2.2007 in

• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 z dne 16.2.2007.

 

Po zahtevnih pogajanjih z Evropsko komisijo ter po uspešni izvedbi celovite presoje vplivov na okolje so bili programski dokumenti potrjeni kot sledi:

Slovenija je pogajanja vseh programskih dokumentov zaključila v prvi polovici vseh programskih dokumentov glede na sklad, operativna programa, ki ju financira Evropski sklad za regionalni razvoj ter Kohezijski sklad pa celo v prvi četrtini. S tem je Slovenija uspešno zaključila pogajanja in proces usklajevanja programskih dokumentov in prešla v obdobje izvajanja finančne perspektive 2007-2013.

 

V okviru priprave programskih dokumentov je bilo sicer skladno z zahtevami Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu izvedeno tudi predhodno vrednotenje ter celovita presoja vplivov na okolje.

 

Predhodna vrednotenja se pripravljajo s strani neodvisne zunanje institucije, ki mora redno sodelovati s pripravljalci programov, pripraviti pa jo je potrebno za vse operativne programe. Na tej osnovi je bilo podano mnenje, da so operativni programi ob upoštevanju predlaganih sprememb sprejemljivi, kar izhaja iz končnih poročil:

Hkrati pa je bila na podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) izvedena celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 za operativna programa: 

 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013:
- Okoljsko poročilo OP RR, 5.2.2007,
- Revizijsko poročilo okoljskega poročila OP RR, 5.2.2007 s prilogami:
  mnenje po reviziji, pripombe, izjava.


Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013:

- Okoljsko poročilo OP ROPI, 5.2.2007 s kartografskim prikazom:

- karta št. 1, karta št. 2, karta št. 3 in karta št 4.

- Revizijsko poročilo okoljskega poročila OP ROPI, 5.2.2007 s prilogami:

  mnenje po reviziji, pripombe in izjava

 

 


V zvezi s CPVO za Operativni program razvoja človeških virov je Ministrstvo za okolje na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave presodilo, da za OP ESS ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov planov in posegov na varovana območja. Pri aktivnostih, ki jih podpira Evropski socialni sklad, to je podpora mehkim, nematerialnim aktivnostim povezanih z razvojem človeških virov, namreč ne gre za projekte z očitnimi okoljskimi posledicami kot je to npr. pri infrastrukturnih projektih. Tedanje Ministrstvo za okolje in prostor je tako na podlagi vloge tedanje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ustreznih normativnih podlag in prejetega mnenja Zavoda RS za varstvo narave odločilo, da v postopku priprave Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. ODLOČBA