Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEŠKI IN IZVEDBENI DOKUMENTI

Vsaka država članica mora pripraviti določene dokumente, ki so podlaga za črpanje evropskih sredstev in morajo biti med seboj vsebinsko usklajeni. To so Strategija pametne specializacije, Partnerski sporazum in Operativni program. 

 

STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE

Slovenska strategija pametne specializacije (S4) predstavlja izvedbeni dokument že sprejetih strateških dokumentov, s pomočjo katerega se bo osredotočilo vlaganja razvojnih sredstev. 

 

V kompleksnem procesu podjetniškega odkrivanja so bile prepoznane tri prioritete in 9 področij uporabe S4, na podlagi katerih se je leta 2017 oblikovalo 9 strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) med podjetji, raziskovalnimi institucijami, izobraževalnimi ustanovami in civilno družbe – partner vsem pa je država.

 

Pametna specializacija je pogoj za uporabo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na področju razvoja, raziskav in inovacij. Strateški okvir pametne specializacije bo izboljšal upravljanje sredstev ESRR in skrbel za usklajenost investicij nacionalnih, regionalnih in zasebnih subjektov v regijah in državah EU. 

 

 

Podrobneje o Strategiji pametne specializacije

 

PARTNERSKI SPORAZUM

Partnerski sporazum (PS) predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014–2020.  Skladen mora biti s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati mora tudi zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Poleg tega mora vsebovati opis integralnega pristopa k teritorialnemu razvoju, ki bo podprt  s strani skladov EU, in nastavke za učinkovito izvedbo.

Partnerski sporazum  vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Opredeljena so tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo; spodbujanje enakosti moških in žensk, boja proti diskriminaciji ter dostopnosti; trajnostni razvoj. 

Partnerski sporazum

 

OPERATIVNI PROGRAM 

Operativni program (OP) predstavlja ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. 

V obdobju 2014–2020 bo veljal enoten Operativni program za črpanje vseh treh strukturnih skladov Evropske Kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad).  V dokumentu ni sektorskega pristopa. Prav tako za regijske projekte ni posebne prednostne osi, temveč bo mogoče regijske projekte financirati v okviru opredeljenih vsebinskih prednostnih osi OP. Namen takega pristopa je, da do sredstev pridejo dobri projekti, ne glede na sektor/regijo. Zato bodo podprti projekti, ki bodo prispevali k povečevanju konkurenčnosti in potrebnemu dvigu dodane vrednosti na zaposlenega, ohranjanju in ustvarjanju novih (kakovostnih) delovnih mest, internacionalizaciji, zmanjševanju socialno ekonomskih razlik itd. Tak pristop odpira številne možnosti za oblikovanje celostnih projektov in iskanje sinergij med sektorji in/ali regijami, kar je ključnega pomena za razvojni preboj. 


Podrobneje o Operativnem programu

 

PARTNERSTVO PRI PROGRAMIRANJU

Evropska komisija je v januarju 2014 sprejela kodeks o sodelovanju s partnerji, ki določa pogoje za vključitev partnerjev v pripravo in izvedbo Partnerskega sporazuma in Operativnega programa. Načelo partnerstva je tudi v Sloveniji ključno vodilo pri pripravi temeljnih dokumentov, pri čemer princip partnerstva udejanjamo z različnimi deležniki, tako med ministrstvi kot z reprezentativnimi predstavniki različnih javnosti.

 

Podrobneje o partnerstvu pri programiranju


NACIONALNE NORMATIVNE PODLAGE


Normativna podlaga za črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020 v Sloveniji sta novela Zakona o izvrševanju proračuna (Ul. RS, št. 46, 26. 6. 2015, str. 4946), ki je bila v Državnem zboru RS sprejeta 18. junija 2015 ter Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), ki jo je Vlada RS izdala na dopisni seji 24. 4. 2015. Na tej podlagi so izdana tudi navodila (nanašajo se predvsem na načrtovanje, potrjevanje, upravičene stroške ipd.) ter izvedbeni načrt, kar je vse podlaga za izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 iz državnega proračuna.

 

Prav tako so bila na dopisni seji Odbora za spremljanje Operativnega programa 2014-2020, 30. 4. 2015, sprejeta Merila za izbor projektov 2014-2020 (objava 4. 5. 2015), ki bodo imela z opredeljeno metodologijo ter načeli in merili za izbor operacije, ključno vlogo za dodeljevanje podpore področjem v izvajanju operativnega programa 2014-2020.