Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ETS 2007-2013

Evropska kohezijska politika je za obdobje 2007–2013 kot svoj tretji cilj opredelila »Evropsko teritorialno sodelovanje«, ki je nadgradil pobudo Skupnosti INTERREG III. Programi Evropskega teritorialnega sodelovanja so bili usmerjeni v krepitev čezmejnega, transnacionalnega ter medregionalnega sodelovanja. Evropske regije je spodbudil k skupnemu reševanju vprašanj s hkratnim premagovanjem najpogostejših ovir za teritorialno sodelovanje, ki izhajajo iz razlik v pravnih sistemih, upravni ureditvi, geografskem položaju in jeziku.

 

Nadaljevanje nekdanjih programov INTERREG IIIA najdemo v programih čezmejnega sodelovanja, katerih temeljni cilj je povezovanje območij, razdeljenih z državno mejo, in s tem prispevanje k uravnoteženemu razvoju na območju celotne Skupnosti. Glavne prednostne naloge programov sodelovanja obmejnih regij so usmerjene v rast gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest ter v varstvo okolja in ohranjanje naravnih virov in vrednot.

 

Programi transnacionalnega sodelovanja nadaljujejo programe, ki so se v obdobju 2000–2006 izvajali pod skupnim imenom INTERREG IIIB. Temeljni namen transnacionalnih programov je spodbujanje institucionalnega sodelovanja za zmanjševanje regionalnih, gospodarskih in socialnih razlik ter doseganje lizbonskih in götenburških ciljev na širokih, a geografsko zaokroženih teritorialnih območjih, ki se spoprijemajo z značilnimi težavami ali priložnostmi. 

 

Slovenija je v programskem obdobju 2007–2013 sodelovala v 13 programih teritorialnega sodelovanja:

  • 5 operativnih programov čezmejnega sodelovanja (Slovenija – Avstrija, Slovenija – Madžarska, Slovenija – Hrvaška, Slovenija – Italija in IPA Jadranska pobuda),
  • 4 operativni programi transnacionalnega sodelovanja (Območje Alp, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran),
  • 4 operativni programi medregionalnega sodelovanja (Intereg IVC, Interact II, Espon in Urbact).

Uredba o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS 

 

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013

 

Evropsko teritorialno sodelovanje - BROŠURA

 

I. Programi čezmejnega sodelovanja:  

 

1. Operativni program čezmejnega sodelovanja SLOVENIJA–AVSTRIJA 2007–2013 (Organ upravljanja SVRK)

 

 

2. Operativni program čezmejnega sodelovanja SLOVENIJA–MADŽARSKA 2007–2013 (Organ upravljanja SVRK)

 

 

3. Operativni program čezmejnega sodelovanja IPA SLOVENIJA–HRVAŠKA 2007–2013 (Organ upravljanja SVRK)

  

 

4. Operativni program čezmejnega sodelovanja SLOVENIJA–ITALIJA 2007–2013 (Organ upravljanja Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Italija)

 

 

5. JADRANSKI ČEZMEJNI PROGRAM IPA 2007–2013 (Organ upravljanja Dežela Abruzzo, Italija)

 

Osnovne informacije o programu

 

Uspešnost Slovenije v programih čezmejnega sodelovanja:

 

 

* Obdobje upravičenosti se je za programe čezmejnega sodelovanja 2007–2013 zaključilo 31. 12. 2015, razen za program  SIovenija – Hrvaška in Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013, ki se zaključi 31. 12. 2016. 

 

Večina projektov  iz obdobja 2007–2013 je  že zaključila z izvajanjem projektnih aktivnosti, sledi še proces izplačila zadnjih zahtevkov in zaključevanja na ravni programov. Izvedeni projekti so prispevali h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, obnovi in promociji kulturne dediščine, ohranitvi  in promociji naravne dediščine, varovanju vodnih virov, razvoju skupnih turističnih produktov,  izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniške potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju programskih območij. Vsi projekti pa so prispevali k boljšemu medsebojnemu poznavanju čezmejnih partnerjev  in skupnih potencialov obmejnega območja, kar je predpogoj za uspešno čezmejno sodelovanje.  Slednje je še posebej pomembno za našo državo, saj so v programe čezmejnega sodelovanja vključene vse regije.

 

Med drugim je bilo izvedenih več kot: 

45 projektov  s področja  dviga konkurenčnosti in internacionalizacije SMP, 

84 projektov v turistični sektor,

25 projektov s področja raziskav in razvoja,  

43 projektov  kulturnega sodelovanja,

34 projektov s področja zdravstva,

67 okoljskih projektov, 

52 projektov upravljanja z naravnimi viri, 

17 projektov regionalnega razvoja.

 

 

II. Programi transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja  

 

Slovenija je sodelovala v štirih transnacionalnih in štirih medregionalnih programih ETS, in sicer:

 

1.Transnacionalni programi

 

Območje AlpSrednja EvropaJugovzhodna EvropaMediteran
   

 

 

2.Medregionalni programi:

 

INTERREG IVCOsnovne informacije o programu

 

INTERACT II , Osnovne informacije o programu

 

ESPON

 

URBACT

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je kot nacionalni organ nastopala v vseh štirih transnacionalnih programih in v medregionalnih programih: INTERREG IVC in INTERACT (slednji brez razpisov).

 

Programi so razpolagali z 1,36 milijarde evrov, od tega so znašala sredstva iz ESRR dobro milijardo evrov (1,094).

 

Iz Slovenije so v programih sodelovali organi javne uprave na vseh ravneh ter razvojne institucije: od regionalnih in sektorskih razvojnih agencij, inštitutov, univerz, javnih zavodov, operaterjev javne infrastrukture do združenj, zbornic ipd.

 

Uspešnost Slovenije v programih transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja  

 

Slovenija je bila zelo uspešna v vseh transnacionalnoih in medregionalnih programih (tistih z razpisi), pri katerih je imela SVRK vlogo nacionalnega organa:

v 287 od 461 transnacionalnih projektih sodeluje 413 slovenskih partnerjev, od tega 23 vodilnih; pogodbena vrednost znaša 74 milijone evrov, od tega 62 milijona evrov iz ESRR;

v programu INTERREG IVC sodeluje 59 slovenskih partnerjev v 57 od 204 projektov; pogodbena vrednost znaša 9 milijonov evrov, od tega 8 milijonov evrov iz ESRR.

 

 

V transnacionalnih programih je bilo v ospredju sodelovanje slovenskih institucij v okviru prioritete Varovanje okolja 129 partnerjev, 106 v okviru Regionalnega in urbanega razvoja, 100 v okviru prioritete Spodbujanje inovacij in 78 v okviru Prometa.

 

Projekti so pripravljali: strategije širšega območja in akcijske načrte, transnacionalne metodologije in upravljalska orodja, skupne strukture in sisteme upravljanja, pripravo večjih investicij (a ne njihove izvedbe) ter pilotne aktivnosti, vedno v povezavi s krepitvijo institucionalnih zmogljivosti javnega sektorja v povezavi s ciljnimi skupinami in upoštevanjem trikotnika znanja. Program INTERREG IVC je povezoval institucije, ki so identificirale dobre prakse drugih programov in jih prenašale na druga območja.

 

Več o sodelovanje slovenskih partnerjev v transnacionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja v obdobju 2007—2013 na sledeči povezavi.