Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ETS 2014-2020

Programi Interreg v obdobju 2014–2020 

 

V programskem obdobju 2014–2020 se bo evropska kohezijska politika izvajala v okviru dveh ciljev: »naložbe v rast in delovna mesta« ter »evropsko teritorialno sodelovanje«. Oba cilja bosta glavna mehanizma, s katerima si bo Evropska unija prizadevala izpolniti cilje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast s pomočjo ustvarjanja rasti in novih delovnih mest, obvladovanja podnebnih sprememb in energetske odvisnosti ter zmanjševanja revščine in socialne izključenosti.

 

Glavnina evropskih sredstev bo na voljo v okviru operativnih programov cilja »naložbe v rast in delovna mesta«, ki se izvajajo v posameznih državah članicah na podlagi analize razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti znotraj državnih meja in prispevajo k uresničevanju nacionalnih ciljev, ciljev strategije Evropa 2020 in Teritorialne agende 2020. Za razliko od teh programov pa evropsko teritorialno sodelovanje zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik, izkušenj in znanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav članic, saj izzivi, s katerimi se dandanes spopadajo države članice in evropske regije, vedno pogosteje presegajo nacionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje na ustrezni teritorialni ravni z upoštevanjem medsektorskega usklajevanja.

 

Evropsko teritorialno sodelovanje se deli na:

a) čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami (NUTS 3 raven) na kopenskih in morskih mejah dveh ali več držav članic ali države članice in tretje države z namenom reševanja skupnih izzivov, ki se opredelijo v obmejnih regijah;

 

b) transnacionalno sodelovanje na večjem geografsko zaokroženem območju, ki pokriva več držav (NUTS 2 raven) in vključuje partnerje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za spodbujanje celostnega teritorialnega razvoja, vključno s sodelovanjem v okviru makroregionalnih strategij in strategij morskih bazenov;

 

c) medregionalno sodelovanje na ozemlju vseh 28 držav članic Evropske unije, Norveške in Švice ter le v primeru programa ESPON 2020 še Islandije in Lihtenštajna z namenom povečanja uspešnosti kohezijske politike.

 

Slovenija v programih Evropskega teritorialnega sodelovanja v obdobju 2014–2020

 

I. Čezmejni programi

 

V okviru evropskega teritorialnega sodelovanja bo v programskem obdobju 2014–2020 na voljo skupaj skoraj 8,95 milijarde EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar predstavlja 2,75 % evropskih sredstev, namenjenih za evropsko kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020 na evropski ravni. Levji delež sredstev bo namenjenih čezmejnim programom v višini 6,6 milijarde EUR (74,05 %). V obdobju 2014–2020 imajo programi, v katerih sodeluje Slovenija na čezmejni ravni, za povprečno 26,98 % manj sredstev iz ESRR kot v preteklem obdobju.

 

Slovenija je upravičena do sodelovanja v štirih čezmejnih programih:

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 

Organ upravljanja: SVRK

Vrednost programa: 57,2 mio EUR

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Organ upravljanja: SVRK

Vrednost programa: 18,6 mio EUR

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

Organ upravljanja: SVRK

Vrednost programa: 55,7 mio. EUR

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija

Organ upravljanja: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Vrednost programa: 91,7 mio EUR 

               

Več o čezmejnih programih na spletni strani EU-skladi.

 

 

II. Transnacionalni programi

 

V petih programih obdobja 2014–2020 je v Evropskem regionalnem razvojnem skladu (ESRR) na voljo 872 milijonov €. Delitev sredstev poteka na podlagi transnacionalnih javnih razpisov za projektne predloge, ki jih objavljajo izvajalske strukture programov (skupni sekretariati v imenu organov upravljanja), in na podlagi odločitve odborov za spremljanje, ki jih sestavljajo predstavniki vseh držav, vključenih v posamezen program. Člane odborov za spremljanje pri izbiri projektnih predlogov podpirajo tudi nacionalne koordinacije, katerih namen je izbrati tiste projektne predloge, ki v najvišji možni meri ustrezajo strateškim usmeritvam sodelujočih držav.

 

Slovenija sodeluje v petih  transnacionalnih programih:

 

Območje Alp Srednja Evropa
                     

 

 

                                    

Mediteran

                

Jadransko-jonski program (ADRION)

                                                     

 

 

                                   Podonavje

                         

 

         

Več o transnacionalnih programih na spletni strani EU-skladi.

 

 

III. Medregionalni programi

 

Namen programov medregionalnega sodelovanja je krepitev učinkovitosti izvajanja kohezijske politike in ETS prek izmenjave izkušenj, študij, zbiranja podatkov in drugih ukrepov. Organi upravljanja, skupni sekretariati in ostale skupne upravljalske strukture programov se nahajajo zunaj Slovenije.

 

V tem obdobju je za medregionalne programe na voljo 514 mio EUR.

 

Slovenija sodeluje v štirih medregionalnih programih:

 

INTERREG EUROPE 

Nacionalni organ: SVRK

 

INTERACT III

Nacionalni organ: SVRK 

     

 

 

URBACT III 

 

Nacionalni organ: MOP

ESPON 2020 

 

Nacionalni organ: MOP