Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNO O PROGRAMU

 

I. PRAVNA PODLAGA

 

1. Zvezni zakon o sodelovanju z državami vzhodne Evrope

 

Osnovno pravno podlago za program Švicarski prispevek predstavlja Zvezni zakon o sodelovanju z državami vzhodne Evrope (Federal Act on Cooperation with the States of Eastern Europe), ki je bil sprejet 24. marca 2006.  

 

2. Memorandum o soglasju

 

Pravno podlago za izvajanje programa Švicarski prispevek predstavlja Memorandum o soglasju (Memorandum of Understanding - MoU) med Švicarskim zveznim svetom in Evropsko skupnostjo, ki je bil podpisan 27. februarja 2006. V tem MoU je Švica izrazila namen, da bo do 1.000.000.000 CHF (eno milijardo švicarskih frankov) prispevala za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji, torej za države centralne in vzhodne Evrope, ki so se leta 2004 priključile EU (EU 10: Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Ciper, Malta in Slovenija). 

 

K MoU sta bila sprejeta še dva dodatka, in sicer 25. junija 2008 in 2. maja 2014, potem ko so se EU priključile še Romunija, in Bolgarija in Hrvaška (EU 13). Finančni prispevek se je povečal na 1,302 milijardi CHF.   

 

Povezave do MoU z dodatki:

Memorandum of understanding

General description of the content of the framework agreements between Switzerland and the new Member States of the European Union

Swiss Financial Contribution for the benefit of the Republic of Bulgaria and Romania

Addendum of 2 May 2014 to the Memorandum of understanding

 

3. Okvirni sporazum

 

Švicarski Zvezni svet je 21. novembra 2007 potrdil Okvirne sporazume o izvajanju programov sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji s Poljsko, Malto, Estonijo, Slovaško, Ciprom, Češko, Madžarsko in Slovenijo; 7. decembra pa še z Latvijo in Litvo.

 

Vsi dvostranski sporazumi so bili podpisani 20. decembra 2007.

 

Okvirni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji je po pooblastilu Vlade RS podpisal državni sekretar za evropske zadeve (novica z dne 20. december 2007).

 

Okvirni sporazum (Ur. l. RS, št. 35/2008)

Sklep o potrditvi Sprememb Priloge 1 k Okvirnemu sporazumu (Ur. l. RS, št. 74/2010)

 

4. Projektni sporazumi

 

Za vsak potrjen projekt je bil podpisan projektni sporazum, za vsak sklad pa sporazum o dodelitvi sredstev. 

 

Sporazum za sklad za pripravo projektov je bil podpisan 27. junija 2008 v Ljubljani. 

Projektni sporazum za »Projekt tehnične pomoči za finančno poročanje« je bil podpisan 3. oktobra 2008 v Ljubljani. Ta sporazum je bil spremenjen z izmenjavo pisem 15. oktobra 2012. Sprememba se je nanašala na podaljšanje veljavnosti sporazuma, in sicer do 30. junija 2014.    

Sporazum za sklad za tehnično pomoč je bil podpisan 15. januarja 2009 v Ljubljani. Ta sporazum je bil spremenjen z izmenjavo pisem 4. avgusta 2014. Sprememba se je nanašala na podaljšanje veljavnosti sporazuma, in sicer do 30. septembra 2016, ter na manjšo spremembo definicije upravičenih stroškov. 

Sporazum za štipendijski sklad je bil podpisan 30. septembra 2009 v Ljubljani. 

Projektni sporazum za projekt »Obnovljivi viri energije v primorskih občinah« je bil podpisan 18. decembra 2009 v Ljubljani. Ta sporazum je bil spremenjen štirikrat, in sicer 10. februarja 2012, 10 julija 2013, 15. julija 2014 in 27. julija 2015. Spremembe so se nanašale na obseg projekta, prerazporeditev sredstev, podaljšanje izvajanja in manjše administrativne spremembe.

Sporazum za NVO sklad in sklad za partnerske projekte je bil podpisan 26. marca 2010 v Ljubljani. Sporazum za NVO sklad je bil sprememnjen z izmenjavo pisem v februarju 2011. Sprememba se je nanašala na povišanje zneska za NVO sklad na 3.226.000 CHF in na podaljšanje izvajanja do 30. junija 2014.     

Projektni sporazum za projekt »Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru« je bil podpisan 28. januarja 2011 v Kranju. Ta sporazum je bil spremenjen petkrat, in sicer 24. julija 2013, 17. julija 2014, 9. decembra 2014, 23. februarja 2015 in 27. julija 2015. Spremembe so se nanašale na obseg projekta in podaljšanje izvajanje projekta. 

Projektni sporazum za projekt »Nakup opreme za radioterapijo v okviru UKC Maribor« je bil podpisan 29. maja 2012 v Mariboru. Sporazum je bil spremenjen z izmenjavo pisem 30. decembra 2014. Sprememba se je nanašala na podaljšanje veljavnosti sporazuma, in sicer do 31. decembra 2015. 

 

Projektne sporazume in Sporazume o dodelitvi sredstev (za sklade) je podpisala Švica, ki sta jo zastopala SECO ali SDC, in Republika Slovenija, ki so jo kot Nacionalni koordinacijski organ v letih 2007–2017 zastopale številne vladne službe ali ministrstva (SVEZ, SVREZ, SVLR, MGRT, SVRK ).

 

5. Pogodba o izvajanju in pogodba o koriščenju sredstev za pripravo projektov

 

Pogodba o izvajanju je bila sklenjena med izvajalsko agencijo ali vmesnim organom in vladno službo oz. ministrstvom, v okviru katerega je v času podpisa deloval Nacionalni koordinacijski organ.

 

Pogodba o koriščenju sredstev za pripravo projektov je bila sklenjena med izvajalsko agencijo, ki je izvajala odobreni projekt, in vladno službo oz. ministrstvom, v okviru katerega je v času podpisa deloval Nacionalni koordinacijski organ.

 

 

II. PODROČNE USMERITVE in CILJI

 

Slovensko-švicarski program sodelovanja je imel dva cilja: 

prispevati k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med Slovenijo in bolj razvitimi državami razširjene Evropske unije (EU) ter

prispevati k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med dinamičnimi mestnimi središči in strukturno šibkimi obrobnimi regijami v Sloveniji.

 

V Memorandumu o soglasju med Švicarskim zveznim svetom in Svetom Evropske unije so za prispevek opredeljene štiri smernice financiranja: 

varnost, stabilnost in podpora reformam,

okolje in infrastruktura,

spodbujanje zasebnega sektorja in

človekov in socialni razvoj. 

 

Projekti, financirani iz programa Švicarski prispevek, so prispevali k:

 

1.izboljšanju javne varnosti in zaščite: 

-modernizacija sodstva,

-zaščita meja,

-boj proti korupciji in organiziranem kriminalu,

-obvladovanje naravnih nesreč in izrednih situacij.  

 

2.varstvu okolja:

-javni prevoz, 

-oskrba s pitno vodo, 

-čiščenje odpadne vode, 

-učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije,

-spremljanje stanja okolja,

-ravnanje z odpadki,

-biotska raznovrstnost.

 

3.pospeševanju gospodarske rasti in izboljšanju delovnih pogojev:

-dostop do zunanjih virov finaciranja za mikro podjetja in MSP,

-podbujanje izvoza za MSP,

-regulacija finančnega sektorja,

-regionalni razvoj in zaposlovanje,

-raziskave in razvoj.

 

4.izboljšanju socialne varnosti 

-osnovne zdravstvene storitve,

-modernizacija bolnišnic,

-preprečevanje,

-socialne stortive za posebne ciljne skupine

-različne socialne storitve.   

 

5.krepitvi civilne družbe 

-nevladne organizacije, 

-bilateralna partnerstva. 

 

III. FINANČNI OKVIR

 

Slovenija je za izvajanja SLOVENSKO-ŠVICARSKEGA PROGRAMA SODELOVANJA ZA ZMANJŠEVANJE GOSPODARSKIH IN SOCIALNIH RAZLIK V RAZŠIRJENI EVROPSKI UNIJI od Švice prejela nepovratni prispevek v znesku do 21.956.000 CHF za petletno obdobje prevzete obveznosti in z desetletnim obdobjem črpanja sredstev, ki se je začelo, ko je švicarski parlament odobril prispevek, to je 14. junija 2007.

 

Pregled dodeljenih finančnih sredstev: 

 

14. junija 2012 je poteklo petletno obdobje, v katerem je bilo treba pogodbeno vezati nepovratna sredstva Švicarskega prispevka. Na ta dan je Nacionalni koordinacijski organ v sodelovanju z Veleposlaništvom Švice v Ljubljani organiziral odmeven medijski dogodek, na katerem so izvajalske agencije in vmesni organi predstavili potrjene projekte.


IV. IZVAJALCI PROGRAMA

 

1.Nacionalni koordinacijski organ (NKO)

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ima pri izvajanju Švicarskega prispevka vlogo Nacionalnega koordinacijskega organa (NKO). 

 

Nacionalni koordinacijski organ je pristojen za celotno usmerjanje slovensko-švicarskega programa sodelovanja in opredelitev, načrtovanje, izvajanje, finančno poslovanje, nadziranje in ocenjevanje projektov kakor tudi za uporabo sredstev na podlagi prispevka v skladu z okvirnim sporazumom. To zajema:

zagotavljanje sprejemanja potrebnih notranje pravnih dokumentov o izvajanju in spremljanju projektov,

usklajevanje prispevka z drugimi sredstvi, nacionalnim strateškim referenčnim okvirom in izvedbenimi programi,

zagotavljanje ustreznih rezervacij, ki morajo biti vključene v državni proračun, da se tako upravičencem zagotovijo potrebna sredstva,

potrditev, da je v skladu s projektnim sporazumom zagotovljen delež sofinanciranja,

zagotovitev, da noben del projekta ni dvojno financiran iz drugega vira sredstev,

zagotoviti organiziranje razpisov, zbiranje in oceno projektnih predlogov,

ustanovitev ocenjevalne komisije, ki jo vodi NKO in v kateri so zastopana nekatera ministrstva, regije in nevladne organizacije z glasovalno pravico,

pošiljanje predlogov projektov, ki jih priporoči ocenjevalna komisija, Švici,

predložitev dobro dokumentirane zahteve za financiranje projektov, ki izhajajo iz potrjenih osnutkov projekta, Švici,

z vzpostavitvijo ustreznega sistema preverjanja in spremljanja ter v skladu s projektnimi sporazumi nadzor in usmerjanje izvajanja projektov,

preverjanje računov, prejetih od izvedbenih agencij in preverjanje popolnosti dokumentacije,

predložitev zahtevkov za plačilo plačilnemu organu in potrditev njihove pravilnosti in zakonitosti,

zagotavljanje učinkovite in pravilne uporabe razpoložljivih sredstev,

pri vsakem projektu preveritev, ali se lahko davek na dodano vrednost (DDV) povrne izvedbeni agenciji, o čemer je treba obvestiti švicarske organe v obliki izjave prosilca, ki je vsebovana v projektni dokumentaciji,

zagotavljanje finančnega nadzora, vključno s celovitimi in zadostnimi revizijskimi sledmi v vseh vključenih ustanovah,

predložitev celovitega letnega izkaza stanja o vseh prenosih sredstev med Švico in plačilnim organom na eni strani ter plačilnim organom in vsemi vključenimi nacionalnimi organi (NKO; vmesni organ, izvedbena agencija) na drugi strani,

predložitev letnega povzetka s sklepi in priporočili vseh revizijskih poročil za financirane projekte. NKO v prilogi predstavi vse izvirne sklepe in priporočila revizijskih poročil,

zagotavljanje razprave o poročilih revizije z vpletenimi partnerji, vključno s Švico, in izvajanje odločitev, sprejetih na podlagi revizijskega poročila,

zagotavljanje rednega poročanja Švici o izvajanju projektov, financiranih s prispevkom, kakor tudi takoj poročanje o kakršnih koli nepravilnostih,

organiziranje letne seje na splošni ravni izvajanja slovensko-švicarskega programa sodelovanja po posvetovanju z veleposlaništvom Švice ter predstavitev letnega poročila,

odgovornost za povračilo sredstev Švici ob neupravičenih izplačilih, financiranih s prispevkom,

zagotavljanje informacij in obveščanje javnosti o slovensko-švicarskem programu sodelovanja,

10 let po dokončanju projektov zagotavljanje hranjenja vseh pomembnih dokumentov v zvezi s projekti, izvedenimi na podlagi slovensko-švicarskega programa sodelovanja.

 

2.Poleg NKO so pri izvajanju programa Švicarski prispevek sodelovali tudi:

-vmesni organi,

-izvedbene agencije,

-plačilni organ,

-revizijski organ,

-revizijski organ za projekt,

-veleposlaništvo Švice,

-Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje (SDC) in Državni sekretariat za gospodarske zadeve (SECO)

 

Njihove naloge in pristojnosti so obrazložene v Prilogi 2 k Okvirnemu sporazumu.

 

Povezave:

www.eda.admin.ch/ljubljana

www.eda.admin.ch/sdc

www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html

www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/countries/slowenien.html