Skoči na vsebino

STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE

Strateški razvojni okvir Slovenije je bil nazadnje definiran v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2005 – 2013. Ker je veljavnost dokumenta potekla, je Slovenija pristopila k pripravi novega strateškega dokumenta - dolgoročne strategije razvoja Slovenije.

Pravni okvir za pripravo nove strategije razvoja Slovenija predstavlja Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo Predloga državnega proračuna  (Uradni list RS, št. 54/2010).

 

Skladno z nalogami opredeljenimi v Odloku o ustanovitvi in nalog Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za pripravo predloga nove strategije razvoja Slovenije (SRS) zadolžena služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Uradom Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 

V pripravi nov strateški okvir razvoja Slovenije do 2050


Strateški razvojni okvir Slovenije je bil nazadnje definiran v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2005 – 2013. Ker je veljavnost dokumenta potekla, je Slovenija pristopila k pripravi novega krovnega strateškega dokumenta - dolgoročne strategije razvoja Slovenije. To nalogo je prevzela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj ter Ministrstvom za finance. Namen nove strateške usmeritve je predvsem opredeliti vizijo razvoja Slovenije do leta 2050 in pripraviti strategijo razvoja do leta 2030.

 

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj ocenjuje, da pomanjkanje krovne razvojne strategije Slovenije že čutimo vsi prebivalci - kar je bilo pogosto izpostavljeno v njenih stikih na terenu z ljudmi, z gospodarstveniki in civilno družbo - zato je v prvi vrsti naša skupna odgovornost in hkrati dolžnost, da čim prej nadoknadimo nastali razvojni izostanek ter na podlagi dobro pripravljenih analiz in makroekonomskih napovedi oblikujemo nove razvojne smernice ter ključna prednostna področja, ki bodo prepoznana kot temeljne priložnosti za vsakogar izmed nas. Vizija 2050 in okvirni cilji razvoja Slovenije bodo predvidoma definirani do konca letošnjega leta, v letu 2016 pa bo sledila podrobnejša opredelitev strateškega razvoja Slovenije do leta 2030 s podrobnejšim srednjeročnim akcijskim načrtom.

 

Priprava strateške usmeritve za prihodnost Slovenije je eden od osrednjih projektov Vlade Republike Slovenije, ki želi našo skupno prihodnost soustvariti skozi vsevključujoč dialog prav z vsemi deležniki. V proces bodo zato vključeni predstavniki različnih segmentov družbe, ki bodo s svojim znanjem, predvsem pa s svojimi neposrednimi izkušnjami zagotovili, da bo strateška usmeritev Slovenije odslikavala jasno in ambiciozno vizijo Slovenk in Slovencev o svoji prihodnosti.


Za koordinacijo priprave strategije razvoja Slovenije je Vlada RS ustanovila Horizontalno skupino, v katero so imenovani predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstva RS za finance, Kabineta predsednika Vlade RS, Generalnega sekretariata Vlade RS, Ministrstva RS za zunanje zadeve, Ministrstva RS za javno upravo in Statističnega urada RS. V procesu priprave novega strateškega dokumenta, bodo s svojim znanjem in izkušnjami, predvsem na področju strateškega predvidevanja, ekonomskih analiz in merjenja blaginje, sodelovali tudi predstavniki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).


V vedno bolj povezanem svetu je čezmejno sodelovanje naše države zelo pomembno in Slovenija namerava kot odgovoren mednarodni akter to v polnosti upoštevati tudi v prihodnje. Ker si želimo, da bo nova strateška usmeritev Slovenijo postavila tudi v kontekst širše globalne perspektive, bomo pri njeni pripravi upoštevali tudi na Vrhu Združenih narodov nedavno sprejete Cilje za trajnostni razvoj (Sustainable Development Goals - SDGs). V letošnjem letu – 2015 - obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj, ki poteka pod sloganom »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«. Težnja za oblikovanje nove razvojne agende Slovenije je tako aktualna in skladna ne le s prizadevanji EU, temveč globalno širše.


Ministrica Alenka Smerkolj ob tem poudarja: »V procesu priprave strategije razvoja Slovenije, za katero si prizadevamo, da bo sprejeta ob čim širšem družbenem konsenzu, se moramo v prvi vrsti vprašati in nato tudi odgovoriti, kakšen bo svet okoli nas leta 2050 in kako naj se Slovenija odziva na ključne globalne trende, kot so izzivi staranja prebivalstva, boja proti podnebnim spremembam, naglega tehnološkega razvoja in naraščajočih neenakosti. Jasna in smela vizija je predpogoj za dobro strateško načrtovanje, širok konsenz do te teme pa nam edini lahko daje legitimno oporo za pripravo ključnih podrobnejših strateških načrtov na vseh ravneh, tako horizontalno kot vertikalno«.

 

VIDEO: Vabilo ministrice Alenke Smerkolj k soustvarjanju vizije razvoja Slovenije do leta 2050

VIDEO: Tridnevna delavnica z naslovom »Prihodnost ni daleč. Slovenija 2050«, november 2015 

 

Spremljajte nas na www.slovenija2050.si!