Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2030

 

Vlada RS je 7. decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije,  z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe.

Zakaj nova strategija razvoja?


Pripravo nove dolgoročne strategije razvoja države so zahtevala po krizi spremenjena razvojna izhodišča Slovenije in nove razmere v svetu skupaj z globalnimi trendi in izzivi. Hkrati se je izteklo obdobje prejšnjega strateškega razvojnega okvira Slovenije, ki je bil nazadnje opredeljen v Strategiji razvoja Slovenije 2005–2013. 

 

Ob snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki jo opredeljuje Vizija Slovenije, se hkrati zavedamo naše soodgovornosti v globalnem okolju. Strategija razvoja Slovenije 2030 zato vključuje tudi uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.

 

Kakovost življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v 

  • boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, 
  • bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju, 
  • aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. 

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so 

  • vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 
  • učenje za in skozi vse življenje, 
  • visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
  • ohranjeno zdravo naravno okolje in 
  • visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bomo uresničevali z delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih ciljih Strategije. Vsak cilj vsebuje utemeljitev pomembnosti cilja, ključne usmeritve, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse, 2–3 ključne kazalnike uspešnosti, ki predstavljajo želene rezultate na področju posameznega razvojnega cilja in povezavo s cilji trajnostnega razvoja.

Uresničevanje strategije


Strategija razvoja Slovenije 2030 je podlaga celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev ter potrditev prednostnih nalog in ukrepov, potrebnih za njihovo doseganje tako, da je zagotovljena dolgoročna vzdržnost javnih financ ter v tem okviru priprava in izvajanje proračunov. Politike, aktivnosti in ukrepi morajo tako prispevati k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Cilji predstavljajo podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade Republike Slovenije, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov. Doseganje Strategije razvoja Slovenije 2030 bomo spremljali s 30 kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri vsakem od razvojnih ciljev. Med temi je posebej izpostavljenih 6 ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi bomo spremljali doseganje strateških usmeritev.

 

Izkušnje kažejo, da je treba razvojno načrtovanje in vsebino posameznih razvojnih dokumentov in sistem javnih financ obravnavati celovito in enakovredno. Izvajanje Strategije bo tako temeljilo na srednjeročnem načrtovanju. Za ta namen bosta pripravljena štiriletni Državni program razvojnih politik in Srednjeročna fiskalna strategija. UMAR bo še naprej v vsakoletnem poročilu o razvoju spremljal izvajanje ciljev strategije razvoja Slovenije.

 

Prav tako bo ustanovljeno posvetovalno delovno telo, ki bo bdelo nad uresničevanjem in osveževanjem strategije, saj bo z ustanovljen posebni svet vlade za razvoj. Ta bo vključeval širši krog deležnikov s predstavniki socialnih partnerjev, zasebnega sektorja, civilne družbe, strokovnih institucij, regionalnih in lokalnih skupnosti ter vlade.
 


Proces priprave Strategije razvoja Slovenije 2030 


Ob razpravah o viziji se je poleti 2016 začela priprava nove dolgoročne strategije. Junija 2016 je bilo izvedenih devet tematskih razprav o posameznih vsebinah, pri katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov in državnih uradnikov. Septembra 2016 je sledila delavnica, na kateri je tekel pogovor o prvem možnem naboru kazalnikov za spremljanje strategije. Na podlagi strokovne razprave je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj pripravila prvi osnutek strateških usmeritev in ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Decembra 2016 in januarja 2017 so vsi pristojni resorji podali mnenja o predloženem dokumentu. Januarja 2017 je bil organiziran tudi interaktivni posvet na ravni ključnih državnih uradnikov, kjer so izmenjali poglede o vsebinah posameznih ciljev in razpravljali o njihovem medsebojnem povezovanju.

 

Prispevki resorjev in udeležencev so služili kot pomembna podlaga nadaljnjega oblikovanja strategije. Z anketnim vprašalnikom, ki je bil februarja 2017 poslan strokovni javnosti, pa je vzporedno potekalo ugotavljanje povezav med posameznimi cilji. Marca in aprila je potekalo strokovno usklajevanje in sledila je priprava prvega osnutke strategije, ki je bil maja 2017 poslan resorjem v usklajevanje. Vzporedno so potekale tudi razprave glede ključnih kazalnikov uspešnosti in umeščanja ciljev trajnostnega razvoja v strateški dokument ter glede izvajanja in spremljanja dokumenta. V sodelovanju z OECD se pripravlja tudi prilagojen dolgoročni okvir za ocenjevanje vplivov posameznih scenarijev oziroma dogovorjenih ukrepov, s katerim se bo spremljalo tudi uresničevanje ciljev strategije.

 

Na podlagi razprav in prejetih pripomb resorjev je bil pripravljen drugi osnutek strategije, ki je vključeval predlog ključnih kazalnikov uspešnosti. Osnutek je bil julija 2017 poslan vsem resorjem s pozivom za določitev njihovih ciljnih vrednosti ključnih kazalnikov. Po ponovnem celovitem pregledu strategije skupaj s kazalniki in ciljnimi vrednostmi je tretji osnutek strategije 22. septembra 2017 obravnavala stalna medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje, ki je osnutek sprejela z nekaj dodatnimi spremembami. 

 

Vlada RS se je 12. oktobra 2017 seznanila z informacijo o osnutku Strategije razvoja Slovenije 2030 in ugotovila, da je gradivo medresorsko usklajeno, ter sprejela sklep, da dokument pomeni ustrezno podlago za začetek javnega posvetovanja. Javno posvetovanje o osnutku Strategije razvoja Slovenije 2030 se je začelo 12. oktobra 2017 in je potekalo do vključno 9. novembra 2017. V tem času smo prejeli številne prispevke različnih organizacij in zainteresiranih posameznikov. Poleg javnega posvetovanja je bilo organiziranih še nekaj pogovorov z zainteresiranimi deležniki, ki so želeli poglobljeno predstavitev strategije in razpravo o osnutku dokumenta. Po javnem posvetovanju je bil pripravljen predlog Strategije razvoja Slovenije 2030 in poročilo o posvetovanju. Predlog strategije je po zadnjem krogu medresorskega usklajevanja Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, 7. decembra 2017.