Skoči na vsebino

STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2030 - V PRIPRAVI

 

Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS) bo predstavljala nov krovni razvojni okvir, ki ga določajo Vizija Slovenije 2050, pregled trenutnega stanja ter globalni trendi in izzivi. Na odločitev za pripravo nove dolgoročne strategije razvoja države je poleg spremenjenih razmer v svetu in doma vplival tudi iztek dosedanjega strateškega razvojnega okvira Slovenije, ki je bil nazadnje opredeljen v Strategiji razvoja Slovenije 2005–2013. Ob snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije se hkrati zavedamo naše soodgovornosti v globalnem okolju. Strategija razvoja Slovenije 2030 bo zato vključevala tudi uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030).

 

Strategija razvoja Slovenije 2030 bo podlaga celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev ter potrditev prednostnih nalog in ukrepov, potrebnih za njihovo doseganje tako, da bo zagotovljeno doseganje srednjeročnega fiskalnega cilja in dolgoročna vzdržnost javnih financ ter v tem okviru priprava in izvajanje proračunov enot sektorja država. Politike, aktivnosti in ukrepi bodo morali prispevati k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030.

 

Proces priprave Strategije razvoja Slovenije 2030 

 

Ob razpravah o Viziji se je poleti 2016 pričela priprava nove dolgoročne strategije. Junija 2016 je bilo izvedenih devet tematskih razprav o posameznih vsebinah, pri katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov in državnih uradnikov. Septembra 2016 je sledila delavnica, na kateri je tekel pogovor o prvem možnem naboru kazalnikov za spremljanje strategije. Na podlagi strokovne razprave je Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Uradom za makroekonomske analize in razvoj pripravila prvi osnutek strateških usmeritev in ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Decembra 2016 in januarja 2017 so vsi pristojni resorji podali mnenja o predloženem dokumentu. Januarja 2017 je bil organiziran tudi interaktivni posvet na ravni ključnih državnih uradnikov, kjer so izmenjali poglede o vsebinah posameznih ciljev in razpravljali o njihovem medsebojnem povezovanju.

 

Prispevki resorjev in udeležencev so služili kot pomemben element pri nadaljnjem oblikovanju strategije. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil februarja 2017 posredovan strokovni javnosti, pa je vzporedno potekala identifikacija povezav med posameznimi cilji. Marca in aprila je potekalo strokovno usklajevanje in priprava prvega osnutke strategije, ki je bil maja 2017 posredovan resorjem v usklajevanje. Vzporedno so potekale tudi razprave glede ključnih kazalnikov uspešnosti in umeščanja ciljev trajnostnega razvoja v strateški dokument ter izvajanja in spremljanja dokumenta, pripravlja pa se tudi prilagojen dolgoročni okvir modeliranja za analizo učinkov politik (OECD).

 

Na podlagi razprav in prejetih pripomb resorjev je bil pripravljen drugi osnutek strategije, ki je vključeval predlog ključnih kazalnikov uspešnosti. Osnutek je bil julija 2017 posredovan vsem resorjem s pozivom za določitev njihovih ciljnih vednosti ključnih kazalnikov. Po ponovnem celovitem pregledu strategije s kazalniki ciljnimi vrednostmi, je tretji osnutek strategije 22. septembra 2017 obravnavala Stalna medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje, ki je osnutek sprejela z nekaj dodatnimi spremembami. Z osnutkom se je seznanil tudi vrh koalicije in soglašal s seznanitvijo z dokumentom na Vladi RS ter nadaljnjo javno obravnavo.

 

Javno posvetovanje o osnutku Strategije razvoja Slovenije

 

 

Vlada RS je s seznanitvijo osnutka strategije odprla javno posvetovanje o osnutku, z namenom pridobivanja konstruktivnih pripomb in komentarjev za dodatno okrepitev strategije. Posvetovanje bo potekalo med 12. oktobrom in 9. novembrom 2017. Vljudno vabimo vse partnerje, deležnike in zainteresirano javnost, da v tem času preko obrazca oddajo svoje predloge in dopolnitve k osnutku strategije. Javnemu posvetovanju osnutka strategije bodo sledili pregled in vključevanje vseh prispelih pripomb, zadnji krog medresorskega usklajevanja strategije ter sprejem na Vladi RS.

 

Vljudno vabimo, da svoje predloge in dopolnitve k osnutku strategije oddate z uporabo posebnega obrazca, ki je sosegljiv na www.vlada.si.

 

 

Dokumenta:

- Celotno besedilo osnutka strategije

- Hitri pregled strategije