Skoči na vsebino

STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE

 

KAJ je in ZAKAJ sploh »pametna specializacija«?

 

Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Je strategija za:

a) krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti, 

b) diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti,

c) rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij. 

 

Pametna specializacija je tudi eden od pogojev za dostop do strukturnih skladov na področju raziskav, razvoja in inovacij. Zakaj je ta pomembna za EU? Ker se z njo spodbuja bolj osredotočena, to je učinkovita in uspešna vlaganja sredstev v tista področja, ki imajo največjo dodano vrednost tako na ravni posameznih regij in držav, kot na ravni EU. Preko »specializacije« pride namreč do dopolnjevanja kapacitet različnih regij EU, kar omogoča doseganje kritične mase na posameznem področju, s tem pa tudi povečan potencial za globalno konkurenčnost.

 

Slovenska strategija pametne specializacije - S4 (Slovenian Smart Specialisation Strategy)

 

S4 predstavlja izvedbeni dokument že sprejetih slovenskih strateških dokumentov, ki integrira in konkretizira njihove usmeritve za bolj osredotočene ukrepe države v sozvočju s ključnimi razvojnimi deležniki: POVEZANO = KRITIČNA MASA = PREBOJ.

 

Cilji S4:

 

1. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega: konkretno opredeljeni po posameznih področjih uporabe.

 

2. Izboljšanje konkurenčnosti na globalnih trgih s povečanim obsegom znanja in tehnologij v izvozu Slovenije:

a) Povečanje deleža visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu od 22,3 odstotka na EU-15 povprečje 26,5 odstotka;

b) Povečanje deleža izvoza storitev z visokim deležem znanja v izvozu od 21,4 odstotka na 33 odstotkov, kar pomeni prepolovitev zaostanka do povprečja EU.

 

3. Dvig podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 odstotkov vsaj na raven povprečja EU, to je 12,8 odstotka.

 

S4 je strateško usmerjena v TRAJNOSTNE TEHNOLOGIJE in STORITVE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, ki bodo Slovenijo umestile kot zeleno, ustvarjalno in pametno regijo, z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. Na osnovi S4 Slovenija prehaja od sledilca v soustvarjalca globalnih trendov.

 

Predstavitev ključnih vidikov S4:

 

 

 

KAKO bodo cilji doseženi?

 

1.    Na osnovi opredeljenih prioritet razvojne politike iz S4, ki so strukturirane na več ravneh in sicer:

 

I.    3 prioritetni stebri, ki se aplicirajo na 9 področji uporabe:
a.    Digitalno:
i.    Pametna mesta in skupnosti
ii.    Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

 

b.    Krožno:
iii.    Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
iv.    Trajnostna hrana
v.    Trajnostni turizem

 

c.    (S)Industrija 4.0:
iii.    Tovarne prihodnosti
iv.    Zdravje-medicina
v.    Mobilnost
vi.    Materiali kot produkti

 

II.    in v njihovem okviru prihaja do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije, še konkretneje pa na ravni področij skupnega razvoja (glej Tabelo prioritet S4 in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij).

 

Tabela prioritet S4 in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij služi kot podlaga za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij povezanih z izvajanjem S4. Za interpretacijo fokusnih področij in tehnologij pa se bo uporabljalo tudi ključne usmeritve, ki so dostopne tukaj.

 

 

 

2. S povezovanjem akterjev tj. skupnim strateškim pristopom

 

Dolgoročno sodelovanje vseh relevantnih akterjev na področjih uporabe S4 je že bilo spodbujeno skozi strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP). Pomembno je razumeti, da ne gre za vzpostavljanje novih struktur, ampak krepitev obstoječih, kjer odločilne vloge nima država, temveč gospodarstvo. Več

 

Podrobneje o SRIP

 

3. S celovito, konsistentno, trajno in prilagojeno (specializirano) razvojno politiko države

 

SRIP-i so partner in sogovornik državi pri vodenju razvojne politike, prav tako pa je država partner deležnikom v SRIP-ih. Le s celovitim naslavljanjem priložnosti in izzivov, ki so drugačni na vsakem od področij, je možno narediti razvojni preskok.

 

4. S pospešeno, poglobljeno in skupno razvojno in tržno internacionalizacijo

 

Slovenija je majhna država le po velikosti, ne pa tudi po moči in ostrini njenih idej in zmožnosti. Nišna usmerjenost nujno pomeni mednarodno povezovanje, ki ga je treba bistveno okrepiti. Potrebno je okrepiti prisotnost na omizjih, kjer ključni razmišljajo o svoji prihodnosti in svojem razvoju. Potencial skupne trženjske internacionalizacije je prav tako velik.

 

Od prioritet k vrhunskemu inovacijskemu ekosistemu

 

S4 opredeljuje tri prioritete S4 s področji uporabe, ki jih bo prednostno  zasledovala razvojna politika Slovenije (vsi deležniki). S4 hkrati optimizira tudi podporni podjetniško-inovacijski ekosistem, ki mora biti po svoji naravi sicer horizontalen, pri tem pa njegova učinkovitost pogojuje tudi konkurenčnost prednostnih področij (npr. pri spodbujanju nastajanja novih podjetij, pospeševanju njihovega razvoja, pri uvajanju vitkega inoviranja, z vidika podpori pri uvajanju »design thinkinga«, pri skupnem razmisleku o razvoju trgov na daljši rok in vlogi potrošnika v njem). Preplet med prioritetami ( stebri slovenskega gospodarstva in znanja) in podpornim okoljem prikazuje naslednja Prezentacija - Inovacijski ekosistem. 

 

Prezentacija - Inovacijski ekosistem:

 

 

Koordinacija in usklajenost na državni ravni

 

Da se država zaveda pomena bistveno okrepljenega medresorskega naslavljanja priložnosti in izzivov na vseh področjih, kaže s strani Vlade RS ustanovljena in pooblaščena medresorska Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje S4, ki je neposredni sogovornik SRIPom in tudi telo, ki na strateški ravni podpira delovanje S4. Sestavljena je iz državnih sekretarjev vseh ministrstev, katerih resorji so relevantni za izvajanje S4 kot sledi: SVRK, MGRT, MIZŠ, MDDSZ, MKGP, MK, MZI, MZZ, MJU, MF, MOP, MP in MZ. Delovna skupina poleg strateških nalog zagotavljanja medresorsko usklajenega vodenja razvojne politike, vezane na S4, tudi vsebinsko presoja o akcijskih načrtih in jih potrjuje. 

 

 

Pristop Slovenije in S4 je ŽE prepoznan kot VZORČEN!
Po oceni Evropske komisije je Slovenija med skupno 273 EU regijami prepoznana kot eden izmed dvajsetih primerov dobre prakse 
(glej S3 Handbook)

 

 

Kontakt: s3.svrk(at)gov.si

 

Dokumenti: