Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEŠKA RAZVOJNO-INOVACIJSKA PARTNERSTVA - SRIP

Na vsakem od devetih področij uporabe S4 se je konec leta 2016 oblikovalo po eno partnerstvo, kjer je brez politične odločitve od zgoraj navzdol, prišlo do spontane odločitve ne samo o sodelovanju, pač pa tudi o povezovanju, vključno z dogovorom o tem, kdo naj bodo koordinatorji SRIP-ov (= grozdov). Vključilo se je prek 400 podjetij in prek 100 institucij znanja, pri čemer je potrebno poudariti, da so partnerstva odprte narave. To pomeni, da se bodo akterji vanje vključevali tudi v prihodnje. Navedeno bo še posebej pomembno za vključevanje srednjih in majhnih podjetij.

 

Deležniki v SRIP-ih sodelujejo skozi: 

- usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, 

- souporabo zmogljivosti, 

- razvoj človeških virov, 

- izmenjavo znanj in izkušenj, 

- mreženje ter skupno zastopanje interesov v tujini. 

 

Predstavitev ključnih vidikov in posledic SRIP-ov

 

Za dosego zastavljenih ciljev so SRIP zdaj v fazi realizacije aktivnosti na osnovi akcijskih načrtov (poslovno-razvojnih strategij) skozi:

 

1)    Kam gremo in kam hočemo priti: konkretizacija fokusnih področij in tehnologij S4 s cilji (= strategija razvoja področja). Podlaga za opredelitev fokusnih področjih izhaja iz:

 • Jasno opredeljenih primerjalnih prednosti RS in niš na osnovi umestitve v globalne trende, verige, trge in aktivnosti konkurence (podrobne utemeljitve so lahko opredeljene tudi kot poslovna skrivnost, lahko tudi v ločenem dokumentu)
 • Ciljev in kazalnikov uspešnosti (2018, 2022)

Iz navedenega sledi opredelitev potrebnih aktivnosti, da te cilje dosežemo in sicer:
 
2)    Načrt aktivnosti skupnega razvoja:
a)    Opredeljenih primerjalnih prednosti, s poudarkom tudi na predstavitvi predvidenih aktivnosti glede na state-of-art
b)    Obstoja kompetenc in kapacitet skozi razvojni cikel (= institucije znanja in uvajalci na trg, torej podjetja)
c)    Prepleta različnih tehnologij (sodelovanje različnih deležnikov) iz katerih izhaja več produktnih smeri
d)    Ne gre le za tehnologije, ampak tudi za netehnološke inovacije (poslovni modeli, uporabniške platforme, ipd.)
 
3)  Načrt aktivnosti na področju internacionalizacije:

 • Razvojna internacionalizacija
 • Trženjska internacionalizacija

4)   Načrt aktivnosti na področju razvoja človeških virov:

 • Karierna platforma za zaposlene: napovedovanje potreb s sodelovanjem med SRIPi
 • Usposabljanje: SRIPi in Kompetenčni centri za razvoj kadrov
 • Odzivnejši izobraževalni sistem: predlogi po stopnjah in vrstah izobraževanja

5)    Načrt aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva in skupnih storitev:

 • Sodelovanje s podpornim inovacijskim okoljem: tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji, pospeševalniki, pisarne za prenos tehnologij (mreža Smart-up SRIP): promocija inoviranja po vitki metodologiji, promocija procesnih inovacij, povezovanje z agenti in investitorji v tehnologije, ipd. Povezovanje s Centrom za kreativnost MAO (design thinking) in področjem raziskovalnih umetnosti (future lab), ipd.
 • Standardizacija, upravljanje z intelektualno lastnino, ipd.

6)    Državi predloge za optimizacijo regulacijskega okvira:

Glede na načrtovane cilje in aktivnosti – kaj so ključne potrebne spremembe regulacijskega, institucionalnega in administrativnega okvira, pa tudi morebitni drugi potrebni ukrepi (npr. pilotni projekti)
 

 

Seznam SRIP:

 

 

SRIPInstitucijaKontaktna osebaKljučne usmeritveAkcijski načrtSpletne strani SRIP
Pametna mesta in skupnostiInstitut Jožef Stefandr. Nevenka Cukjati - nevenka.cukjati@ijs.siPMIShttp://pmis.ijs.si
Pametne stavbe in dom z lesno verigoTECESmag. Matej Gajzer -
SRIP-Stavbe@teces.si
matej.gajzer(at)teces.si
TECEShttp://www.teces.si
Mreže za prehod v krožno gospodarstvoŠtajerska gospodarska zbornica 
 
dr. Dragica Marinič -dragica.marinic(at)stajerskagz.si
Aleksandra Podgornik -aleskandra.podgornik(at)stajerskagz.si 
 
 
 
ŠGZ
 
https://srip-krozno-gospodarstvo.si/ 
Trajnostna pridelava hraneGZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetijdr. Tatjana Zagorc -tatjana.zagorc(at)gzs.siGZS ZKP 
https://www.gzs.si
 
Trajnostni turizemGZS – Turistično gostinska zbornica SlovenijeKlavdija Perger - klavdija.perger(at)tgzs.si TGZS

https://sript.si/

Tovarne prihodnostiInstitut Jožef StefanRudi Panjtar – rudi.panjtar(at)ijs.si
doc. dipl.-ing. dr. techn. Igor Kovač - igor.kovac(at)ijs.si
CTOPhttp://ctop.ijs.si/sl/o-partnerstvu/
Zdravje – medicinaSlovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje (SIS EGIZ)Katja Potočnik - katja.potocnik(at)sis-egiz.eu, direktor(at)sis-egiz.euSIS EGIZhttps://www.sripzdravje-medicina.si/
MobilnostGospodarsko interesno združenje ACS Slovenski avtomobilski grozdDunja Podlesnik dunja.podlesnik(at)acs-giz.si,
Tanja Mohorič - tanja.mohoric(at)acs-giz.si
ACShttp://www.acs-giz.si
Razvoj materialov kot produktovGospodarska zbornica SlovenijeVesna Nahtigal - vesna.nahtigal(at)imt.si 
 
MATPROhttps://matpro.gzs.si/

 

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je že 7. julija 2017 sprejela Tabelo prioritet S4; ta je bila 16. aprila 2018 in 19. aprila 2019 na podlagi nadgradnje akcijskih načrtov posameznih SRIP-ov, potrjenih s strani DSDS S4, posodobljena. Tabela prioritet S4 se uporablja za nadaljnje osredotočenje, konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij. Tabela služi kot podlaga za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij, povezanih z izvajanjem S4. Za interpretacijo fokusnih področij in tehnologij se uporabljajo tudi Ključne usmeritve SRIP, ki so objavljene v zgornji tabeli.

 

V tem kontekstu so do sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« upravičeni le tisti inovativni, raziskovalno razvojni projekti, ki so skladni s fokusnimi področji in/ali tehnologijami opredeljenimi v:

 1. Tabeli prioritet S4 in
 2. Ključnih usmeritvah SRIP

Akcijski načrti posameznih SRIP, kot so bili posredovani v obravnavo DSDS S4,  so objavljeni na spletnih straneh SRIP (povezave v tabeli) in veljajo oz. jih je zato potrebno vedno upoštevati le skupaj s specifičnimi komentarji DSDS S4.

 

Načela odprtosti, transparentnosti in zaupnosti pri delovanju SRIP
 
Odprtost in transparentnost, sta ključni komponenti uspešnega delovanja partnerstev SRIP. Na drugi strani inovativnost zahteva pazljivost in varovanje zaupnosti pri upravljanju z intelektualno lastnino članov SRIP, ki je ključnega pomena za uspešno izvedbo akcijskih načrtov. Potrebno je torej zagotoviti nadzorovano javnost delovanja SRIP, s vzporednim robustnim sistemom varovanja poslovnih skrivnosti tako znotraj SRIP, kot tudi navzven.