Skoči na vsebino

DOBRE PRAKSE

Predstavitev projekta

Geopark Karavanke - priložnost in izziv za celotno območje

 

Območje občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Pliberk, Suha, Bistrica nad Pliberkom, Globasnica, Galicija, Žitara Vas, Železna Kapla in Sele odlikuje izjemna geološka podlaga s številnimi geološkimi posebnostmi. Območje, ki je veliko 997 km2 in ima okoli 51.500 prebivalcev, zaznamuje večstoletna rudarska tradicija. Izdanki rudnih teles na pobočjih Pece, Uršlje gore in Obirja ter njihovi ostanki v starih rudnikih še danes privlačijo pozornost obiskovalcev in znanstvenikov, saj so nekateri izjemnega, svetovnega znanstvenega pomena. Čez to območje poteka Periadriatska prelomna cona, kjer se spektakularno stikajo različne kamnine Evroazijske in Afriške litosferske plošče. Raznovrstne kamnine in druge ostanke pestrega vulkanskega delovanja najdemo na Smrekovškem pogorju ter Obirskem. Na območju Geoparka so številna nahajališča rudnih mineralov in tudi nekaterih redkih mineralov ter fosilov. Zaradi živahne tektonike in erozije ob dvigu Savinjskih Alp in Karavank, se je na območju razvil svojevrsten ter zanimiv relief. Čudoviti gozdovi, gorski pašniki in skalovja so življenjski prostor nekaterih redkih, ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst. 

Te priložnosti so prepoznali in v okviru sofinanciranega projekta Geopark Karavanke:

- vzpostavili čezmejni geopark;

- s čezmejnim koordiniranjem in upravljanjem spodbudili trajnostno rabo geoloških naravnih danosti in prispevali k njihovemu ohranjanju;

- okrepili čezmejno sodelovanje;

- izboljšali prepoznavnost in spodbudili trajnostni razvoj območja predvsem s pomočjo »geoturizma« ter »geoizobraževanja«.

 

Projekt, ki se je po 36 mesecih zaključil 31. avgusta 2013, se je izvajal v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija–Avstrija 2007–2013. Večinsko je bil podprt iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ta je prispeval 2,1 milijona evrov za 2,5 milijona evrov vreden projekt). 

 

Geopark Karavanke kot model uspeha čezmejnega sodelovanja raste dalje s projektom EUfutuR, ki ga ravno tako delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj za programsko obdobje 2014–2020.

 

Projekt EUfutuR 

Namen projekta je na mejnem območju med Slovenijo in Avstrijo opredeliti skupno strukturo čezmejnega sodelovanja občin, različnih turističnih institucij, regionalno razvojnih agencij in društev, ki sedaj poteka v obliki Delovne skupnosti »Geopark«, in ustanoviti Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) na osnovi medobčinskega sodelovanja. S tem bi se zmanjšale administrativne ovire za regionalni razvoj in hkrati okrepila dosedanja uspešna  kooperacija 14 občin. Okrepilo se bo sodelovanje javnih institucij med regijami, med občinami in državljani ter ključnimi institucijami, vključenimi v regionalne razvojne aktivnosti. Aktivna udeležba prebivalcev bo spodbujena s predstavitvami in aktivnostmi (predvideni vsakoletni enotedenski Geopark festival, specifična/izbrana Geopark tema v obliki »šolskega tekmovanja«, iniciative za aktivno vključevanje celotnega prebivalstva kot fotografski in video natečaj na teme Geoparka itd.), kar bo povečevalo stopnjo prepoznavnosti. Projekt bo tako prispeval k vključitvi prebivalstva v čezmejne aktivnosti ter sodelovanju med občinami in državljani. 

 

Geopark Karavanke ima od novembra 2015 mednarodni naslov UNESCO Geopark - priložnost in izziv za celotno območje, za to bo za večjo mednarodno prepoznavnost območja aktivno uporabljal možnosti in priložnosti UNESCO mreže. Načrtovano je sodelovanje z okoliškimi Geoparki v prostoru Alpe Adria in predlog lastne platforme sodelovanja pod naslovom »Alpe Adria Geopark«. Načrtovana je še izvedba UNESCO mednarodne Geopark prireditve v Karavankah, promoviral pa se bo tudi zastavljen cilj ustanovitve prvega EZTS na občinski ravni med Avstrijo in Slovenijo. 

 

Viri financiranja projekta v EUR

 

EU prispevek:

614.963,62

Vrednost projekta:

723.486,64

 

 

Za več informacij pa vas vabimo k branju Kohezijskega e-kotička, e-biltena preko katerega vas obveščamo o dogajanju na področju kohezijske politike v Sloveniji, primerih dobrih praks, napovedih dogodkov in drugimi informacijami.