Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KAKO KORISTIMO EU SREDSTVA

Evropska unija (EU) s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih: regionalni in urbani razvoj; zaposlovanje in socialno vključevanje; kmetijstvo in razvoj podeželja; pomorske zadeve in ribištvo; raziskave in inovacije; humanitarna pomoč.

 

Upravljanje večine proračunskih sredstev EU, ki omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, poteka v partnerstvu z nacionalnimi in regionalnimi organi (t. i. sistem deljenega upravljanja), in sicer predvsem upravljanje sredstev petih strukturnih in investicijskih skladov, katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir:

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): regionalni in urbani razvoj

Evropski socialni sklad (ESS): socialna vključenost in dobro upravljanje

Kohezijski sklad (KS): ekonomska konvergenca slabše razvitih regij

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

 

Druga proračunska sredstva upravlja neposredno Evropska komisija (EK), in sicer v obliki nepovratnih sredstev (podpora posameznim projektom v zvezi s politikami EU) in v obliki javnih naročil (za potrebe delovanja EU inštitucij).

 

Na podlagi intenzivnih usklajevanj EK in država članica za potrebe izvajanja strukturnih in investicijskih skladov v posameznem finančnem obdobju skleneta t. i. Partnerski sporazum, ki vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov za izbrane tematske cilje.

 

I. PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

 

EK in Republika Slovenija sta oktobra 2014 sklenili Partnerski sporazum za izvajanja evropskih skladov v obdobju 2014–2020, ki Sloveniji po spremembi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta v decembru 2017, omogoča dostop do skupno 4,174 milijarde evrov sredstev, od tega:

-3,312 milijarde evrov sredstev iz evropske kohezijske politike (od česar je 3,068 milijarde evrov sredstev ESRR, ESS, KS in Pobude za zaposlovanje mladih - YEI; 159,8 milijona evrov namenjenih instrumentom za povezovanje Evrope - CEF; 64 milijonov evrov za evropsko teritorialno sodelovanje; 21 milijonov evrov iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim),

-837,8 milijona evrov iz sklada EKSRP,

-24,8 milijona evrov iz sklada ESPR.

 

Slovenija je pripravila tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

-OP za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (zadnja veljavna verzija december 2017) - v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), 

-Program razvoja podeželja 2014–2020 - v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP),

-OP za izvajanje ESPR v Republiki Sloveniji (RS) za obdobje 2014–2020 - v pristojnosti MKGP. 

 

Slovenija v programskem obdobju 2014–2020 sodeluje tudi v trinajstih programih evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS).

 

SVRK v programskem obdobju 2014–2020 evropsko kohezijsko politiko izvaja v okviru dveh ciljev:

1.Naložbe za rast in delovna mesta (podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,068 milijarde evrov je OP za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020), od tega je:

 

- 1,4 milijarde evrov iz ESRR

- 718,7 milijonov evrov iz ESS

- 914 milijonov evrov iz KS

- 18,4 milijonov evrov iz YEI

 

Od tega je Kohezijski regiji Zahodna Slovenija iz ESRR in ESS namenjenih skupno 849 milijona evrov, Kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa 1,305 milijarde evrov (zajeta so tudi sredstva YEI), obema skupaj pa še 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med regijama.

 

2.Evropsko teritorialno sodelovanje (podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 64 milijonov evrov posamezni programi sodelovanja ETS).

 

Aktualni podatki o koriščenju sredstev
v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta do 31. 5. 2019:

 
Dodeljena sredstva preko izdanih odločitev o podpori (projekti, programi, javni razpisi) v višini 2,4 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 77 odstotkov razpoložljivih sredstev;
 
potrjene operacije v višini 1,96 milijarde evrov (EU del), kar znaša 64 odstotkov razpoložljivih sredstev;


izplačila v višini 782 milijonov evrov (EU del), kar predstavlja 26 odstotkov razpoložljivih sredstev; izplačila predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna v višini 719 milijone evrov (EU del) kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov v višini 63 milijonov evrov (EU del), ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna;
 
zahtevki za izplačila v informacijskem sistemu e-MA v višini 721 milijonov evrov (EU del), kar predstavlja 24 odstotkov razpoložljivih sredstev;
 
zahtevki za izplačila iz proračuna EU, posredovani na Evropsko komisijo, v višini 722 milijonov evrov (EU del), kar predstavlja 24 odstotkov razpoložljivih sredstev.

 

 

 Poročila - programsko obdobje 2014-2020

 

 

II. PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013:

 

Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja Konvergenca (do 31. 12. 2015):

 

• Do 31. 12. 2015 so bila dodeljena sredstva v višini 4.451.203.194 evrov oziroma 108,54 odstotkov razpoložljivih sredstev. Sredstva so dodeljena preko potrjenih operacij v okviru dveh instrumentov: v sklopu javnih razpisov / javnih povabil ali preko neposredno potrjenih operacij. 

• V okviru javnih razpisov / javnih povabil projekte odobri pristojno ministrstvo, pri neposredni potrditvi operacij pa: manjše projekte na predlog posredniškega telesa, odobri organ upravljanja, večje (nad 50 mio evrov) pa Evropska komisija z odločbo.

• Upravičencem se sredstva dodelijo s pogodbo o sofinanciranju. Do 31. 12. 2015 je bilo podpisanih za 4.383.649.533 evrov (EU del) pogodb, kar predstavlja 106,89 odstotkov razpoložljivih sredstev.

• Po podpisu pogodbe prejemnik sredstev začne z izvajanjem aktivnosti projektov. Ko so te izvedene, se mu nastali izdatki povrnejo iz državnega proračuna. Do 31. 12. 2015 znašajo izplačila iz proračuna 4.312.527.143 evrov (EU del) kar predstavlja 105,16 odstotkov razpoložljivih sredstev. 

• Certificirani izdatki do konca decembra 2015 znašajo 3.982.934.777 evrov (EU del) kar predstavlja 97,12 odstotkov razpoložljivih sredstev. Zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, finančnih korekcij, razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo EU sredstev ter drugih ugotovljenih nepravilnosti, povračila iz EU proračuna niso  enaka izplačilom iz proračuna RS, temveč so ustrezno nižja.


 Dosežki evropske kohezijske politike 2007-2013 (video)

 

 Poročila - programsko obdobje 2007-2013