Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada se je seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030

Ljubljana, 12. oktober 2017 – Člani Vlade Republike Slovenije so se na današnji redni seji seznanili z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030. Pripravo dokumenta, ki nastaja pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj ter v tesnem sodelovanju z vsemi resornimi ministrstvi in Statističnim uradom RS, je vlada v začetku svojega mandata opredelila kot eno izmed svojih prednostnih nalog. Po dobrem letu usklajevanja dokumenta, se z današnjim dnem o njem začenja javno posvetovanje, ki bo trajalo do 9. novembra 2017. Sledilo ji bo medresorsko usklajevanje, predvidoma v decembru 2017 pa končni sprejem na vladi.  


Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki je krovni razvojni okvir države, določajo Vizija Slovenije 2050, pregled trenutnega stanja na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju, pa tudi globalni trendi in izzivi, zato dokument vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja OZN. V prvi vrsti je namenjen oblikovalcem politik, ki so odgovorni za njeno uresničenje, njeni učinki pa prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki so v njenem središču - tako na ravni posameznikov, kot na ravni družbe. Osrednji cilj Strategije je namreč večja kakovost življenja za vse, za kar je opredeljenih pet strateških usmeritev:

1.    vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba.,
2.    učenje za in skozi vse življenje,
3.    visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
4.    ohranjeno zdravo naravno okolje,
5.    visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Kot izhaja iz Strategije, bo za uresničevanje strateških usmeritev treba delovati na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajst razvojnih ciljih Strategije:

1.    Zdravo in aktivno življenje,
2.    Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,
3.    Dostojno življenje za vse,
4.    Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,
5.    Gospodarska stabilnost,
6.    Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,
7.    Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,
8.    Nizkoogljično krožno gospodarstvo,
9.    Trajnostno in učinkovito upravljanje z naravnimi viri,
10.    Zaupanja vreden pravni sistem,
11.    Varna in globalno odgovorna Slovenija,
12.    Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

Uresničiti jih bo mogoče le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in sodelovanja. Strategija je namreč krovni okvir razvoja države, ki mu bodo morale slediti sektorske razvojne politike, programi, operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potrebno okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo z 29 ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri vsakem od razvojnih ciljev.

Ministrica Alenka Smerkolj: »Vsi stremimo k razvoju, na najrazličnejših področjih, vendar prevečkrat nepovezano. Težko najdemo skupne poti, naši cilji so velikokrat premalo konkretni, kaj šele, da bi jih med seboj povezali in si nastavljali ogledalo, če smo uspešni pri njihovem uresničevanju. Danes je pred nami osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030, kar pomeni, smo na ravni resornih politik uspeli najti konsenz glede skupnih ciljev, kazalnikov in ciljnih vrednostih . Na podlagi sugestij, mnenj, pripomb, ki jih bomo prejeli v času javne razprave, želimo osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030 še izpiliti. Proces namreč že od samega začetka vodimo na vključujoč način. O tako pomembnih, strateških razvojnih vprašanjih, ki bodo imeli dolgoročne učinke na življenje vseh prebivalk in prebivalcev, nam je namreč pomembno mnenje vsakogar.«

Osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030

Gradivo za medije-kratek povzetek osnutka Strategije

 

Javno posvetovanje

 

Več informacij