Skoči na vsebino

NOVICA

18. 5. 2017

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020

Ljubljana, 18. maj 2017 – Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2017. S ciljem učinkovitejšega doseganja kazalnikov na nekaterih področjih, hitrejšega izvajanja Operativnega programa in doseganja pravila n+3 (Uredba št. 1303/2013, člen 136), ki državam članicam nalaga, da odobrena sredstva za posamezno leto porabijo do konca tretjega leta (za leto 2014 je to leto 2017), je nekaterim ministrstvom naložila, da pripravijo akcijske načrte za posamezna področja. Poročilo bo vlada posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.


Vlada je tako naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da nadgradi akcijski načrt na področju Prilagajanje podnebnim spremembam in ga dopolni na področju Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolžila, da ga ob sodelovanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravi na področju Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva ter na področju Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. Akcijska načrta na področjih Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja ter Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti mora pripraviti tudi Ministrstvo za infrastrukturo, vsi pa jih morajo v 14 dneh posredovati Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Kot še izhaja iz poročila, je bilo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike od januarja 2014 do konca marca 2017 za projekte, programe ali javne razpise dodeljenih 940 milijonov evrov oziroma 31 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). O tega je bilo za 862 milijonov evrov oziroma 29 odstotkov podpisanih pogodb, iz državnega proračuna pa je bilo izplačanih več kot 143 milijonov evrov, kar predstavlja 4 odstotke razpoložljivih sredstev. Država je do konca marca 2017 na Evropsko komisijo posredovala za 69 milijonov evrov zahtevkov za povračilo oz. 2 odstotka razpoložljivih sredstev.

Podatki do sredine maja 2017 so še nekoliko pozitivnejši in v primerjavi z marčevskimi kažejo napredek, saj je bilo v tem času izdanih še za dodatnih 42 milijonov evrov (EU del) odločitev o finančni podpori projektom, programom ali javnim razpisom. Teh je tako do danes skupno 205, kar v številkah pomeni, da je bilo do danes dodeljenih za 992 milijonov evrov oziroma 33 odstotkov razpoložljivih EU sredstev evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. Trenutno je v pregledu še 15 vlog resornih ministrstev v skupni vrednost 168 milijonov evrov. Najaktualnejši podatki o prilivih iz evropske blagajne v slovenski proračun pa kažejo, da je bilo do danes povrnjenih 62 milijonov evrov.

Celotno poročilo je objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot na primer pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, EU sredstva, podpora) katere glavni namen je na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način posredovati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati tako potencialni prijavitelji kot sami izvajalci projektov.

 

Celotno poročilo SVRK