Skoči na vsebino

AKTUALNI DOSEŽKI IN PREDNOSTNE NALOGE

 

I. UČINKI IN DOSEŽKI 2014-2017 (s poudarkom na letu 2017)


STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2030
 

Vlada se je na začetku mandata lotila priprave celovite dolgoročne strategije razvoja države in se zavezala, da bo ta v proces vključila čim širši nabor deležnikov. Po proučitvi stanja je bilo ugotovljeno, da zgolj strategija za delovanje države ne bo dovolj, da Slovenija potrebuje bolj dolgoročno usmeritev. Zato smo na vključujoč način, s prebivalkami in prebivalci Slovenije pripravili Vizijo Slovenije do leta 2050, ki govori o tem, kakšno državo si želimo v prihodnosti. Vlada in javnost so se z dokumentom seznanili 9. februarja 2017, ob razpravah o viziji pa se je poleti 2016 pričela tudi priprava dolgoročne strategije razvoja Slovenije do leta 2030. V tem času so bile izvedene številne tematske in strokovne razprave, javna razprava in medresorsko usklajevanje. Z osnutkom Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 se je Vlada RS seznanila 12. oktobra 2017, 7. decembra 2017 pa je dokument tudi sprejela.

 

Učinki in dosežki
Izvajanje Strategije bo temeljilo na srednjeročnem načrtovanju. Za ta namen bosta pripravljena štiriletni Državni program razvojnih politik in Srednjeročna fiskalna strategija. UMAR bo v vsakoletnem poročilu o razvoju spremljal izvajanje ciljev strategije razvoja Slovenije, prav tako pa bo nad njenim uresničevanjem bdel svet vlade za razvoj, v katerem bodo sodelovali predstavniki socialnih partnerjev, zasebnega sektorja, civilne družbe, strokovnih institucij, regionalnih in lokalnih skupnosti ter vlade. Na tak način bodo lahko konkretni ukrepi, politike in aktivnosti na dolgi rok zagotavljali v strategiji zastavljene cilje.

 

KORIŠČENJE EVROPSKIH SREDSTEV


S pomočjo evropskih sredstev podpiramo številne uspešne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih ter vlagamo v našo skupno prihodnost. Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom železniške infrastrukture, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe in z vsako spodbudo podjetjem, ustvarjamo nove priložnosti za nadaljnji uspešni razvoj.

 

Učinki in dosežki
Do danes smo z evropskimi sredstvi podprli več kot 270 projektov, programov ali javnih razpisov v  skupni vrednosti 1,7 milijarde evrov, ki imajo skupne cilje: rast, dvig življenjskega standarda in nova delovna mesta. Od skupno dobrih 3,2 milijard evrov razpoložljivih evropskih sredstev smo v projekte doslej usmerili skoraj 60 odstotkov vseh sredstev, ki so nam na voljo do leta 2023 in imajo dolgoročne učinke na kakovost življenja prebivalk in prebivalcev. Dodano vrednost smo ustvarili tudi s pomočjo programov evropskega teritorialnega sodelovanja, v okviru katerih se Slovenija čezmejno povezuje in sodeluje z Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Italijo.


V njihovem okviru je za programsko obdobje 2014–2020 slovenskim upravičencem na voljo preko 100 milijonov evrov, do danes pa je dodeljenih dobrih 60 odstotkov razpoložljivih sredstev, največ v letošnjem letu. Trenutno se izvaja skupno 84 projektov, ki podpirajo razvoj trajnostne turistične dejavnosti skupnega obmejnega prostora, sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja ter kulture. V skupnih čezmejnih projektih sodeluje že več kot 210 projektnih partnerjev iz Slovenije.

 

Na področju transnacionalnih programov Srednja Evropa, Podonavje, Jadransko-Jonski program ADRION, Mediteran, Območje Alp, Interreg EUROPE in Interact je Slovenija ena najbolj uspešnih držav članic EU in se v zadnjem letu uvršča ob bok Nemčije, Francije in Italije. Preko 300 slovenskih projektnih partnerjev sodeluje v več kot 190 projektih v skupni vrednosti 51 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Če upoštevamo dejstvo, da je bil vložek ESRR sredstev Slovenije v skupne proračune programov približno 1 odstotek, kar znaša 1,6 milijona evrov ESRR, je uspešnost res izjemna. Izvajanje je torej v polnem teku, bo pa treba še marsikaj postoriti, predvsem na področju pospeševanja posameznih faz, ki vodijo do uspešnih povračil iz bruseljske blagajne v slovenski proračun.

 

SLOVENSKA STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE


Slovenska strategija pametne specializacije (S4) je strateško usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, na njeni osnovi pa Slovenija prehaja od sledilca v soustvarjalca globalnih trendov. Do 2023 bo v Sloveniji v tem okviru izvedenih za 461 milijonov evrov naložb iz evropskih sredstev na področju raziskav, razvoja in inovacij oz. za več kot milijardo evrov, če tem področjem dodamo še področje razvoja človeških virov, podjetništva, internacionalizacije in gospodarske diplomacije.

 

Učinki in dosežki
Na vsakem od devetih področij uporabe S4 - Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Trajnostna pridelava hrane, Trajnostni turizem, Tovarne prihodnosti, Zdravje-medicina, Mobilnost, Razvoj materialov kot produktov – se v prvi polovici 2017 oblikovalo po eno Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP), kjer je brez politične odločitve od zgoraj navzdol, prišlo do spontane odločitve ne le o sodelovanju, pač pa tudi o povezovanju ter ustvarjanju novih priložnosti oz. projektov, še posebej v smeri prodornih inovacij. SRIP-i, ki so odprte narave v tej fazi povezujejo preko 400 dinamičnih podjetij in okvirno 100 ključnih institucij znanja in inovacijskega podpornega okolja, nevladnih organizacij ter drugih. Deležniki so se v okviru posameznega SRIP-a strateško povezovali skozi usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, souporabo zmogljivosti, razvoj človeških virov, izmenjavo znanj in izkušenj, mreženja ter skupnega zastopanja razvojnih in tržnih interesov v tujini. V ta namen so SRIP-i oblikovali akcijske načrte, ki služijo kot podlaga za nadaljnje osredotočenje oz. konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij v okviru posameznega SRIP-a, kakor tudi za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij, povezanih z izvajanjem S4. Aktivnosti Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev so sicer izjemno pomembne za krepitev uspešnega podjetniško-inovacijskega ekosistema v Republiki Sloveniji. Prispevali bodo k povečanju deleža inovacijsko aktivnih podjetij, ustvarjanju novih podjetij, dvigu dodane vrednosti na zaposlenega, dvigu deleža visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu, dvigu deleža izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu.

 

MEDNARODNI FINANČNI MEHANIZMI (DONATORSKA SREDSTVA)


Država je v 2017 nadaljevala tudi z uspešnim izvajanjem Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za obdobje 2007–2017 ter finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma, kjer so v teku pogajanja z donatorji (Norveško, Liechtensteinom in Islandijo) glede oblikovanja novih programov. V zadnjem letu so se v okviru Slovensko-švicarskega programa ter finančnih mehanizmov Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma zaključili vsi projekti, katerih doprinos je viden na številnih področjih – okolja ter naravne in kulturne dediščine, izboljšanja energetske učinkovitosti, učinkovitejšega uveljavljanja pravnega reda EU, na področju raziskav in razvoja, medicine, socialnega dialoga in zmanjševanja razlik med spoloma. S pomočjo donatorskih sredstev v okviru mednarodnih finančnih mehanizmov so se izvedli tudi projekti izmenjav in mobilnosti v visokem šolstvu, v okviru katerih je več kot 700 dijakov, študentov, profesorjev in strokovnega osebja pridobivalo nova znanja.

 

Učinki in dosežki
V zadnjem letu je bila Slovenija zelo uspešna tudi pri črpanju sredstev iz naslova mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški in EGP finančni mehanizem), saj smo v tem okviru izčrpali 25 odstotkov od dobrih 25 milijonov evrov razpoložljivih sredstev in s tem dosegli 90 odstotno kumulativno uspešnost. Med vsemi državami prejemnicami pa je bila naša država tudi prva, ki je uspešno zaključila izvajanje programa Švicarskega prispevka 2007–2017 v višini 21.956.000 CHF (energetsko obnovljenih 27 javnih zgradb, kupljena 2 obsevalnika v UKC Maribor, financiranih 12 postdoktorskih štipendij za znanstvenike iz Slovenije, izvedenih 23 projektov nevladnih organizacij in 19 partnerskih projektov).

 

Učinki in dosežki ministrstev vlade dr. Mira Cerarja 2014-2017 (s poudarkom na letu 2017)

Dosežki vlade dr. Mira Cerarja - infografika

 

 

II. KLJUČNE PRIORITETE ZA LETO 2018

 

•    Naš pomembni cilj je učinkovito in v rezultate usmerjeno koriščenje 3,2 milijard evrov sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za rast in delovna mesta, torej uspešni projekti, ki bodo Sloveniji prinašali dodano vrednost. Z njimi bomo pomagali ljudem udejanjati poslovne ideje, spodbujali bomo njihovo inovativnost in kreativnost, vlagali v zanje, vseživljenjsko učenje in odpirali nova delovna mesta. Tu so številne priložnosti za mlade, ki na primer prvič iščejo zaposlitev, kot za generacijo starejših, ki morajo svoje delovne veščine in znanje prilagoditi novim delovnim potrebam ter razvoju tehnologij. 

 

•    Naložbe za dvig življenjskega standarda ljudi so naš skupni cilj tudi v izvajanju programov evropskega teritorialnega sodelovanja in mednarodnih finančnih mehanizmov (Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora,  Norveški finančni mehanizem). S krepitvijo sodelovanja med vključenimi državami ter prenosom znanj in izkušenj, bomo podpirali projekte, ki odgovarjajo na izzive skupnega geografskega prostora in prispevajo k odpiranju meja - od projektov, ki strmijo k ciljem trajnostnega razvoja do naložb v RRI ter skupnih kulturnih in turističnih projektov. 

 

•    Na področju implementacije Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 bodo aktivnosti usmerjene v pripravo srednjeročnih akcijskih načrtov, ki bodo vsebovali ukrepe in aktivnosti, s katerimi se bodo uresničevali v strategiji zastavljeni cilji.