Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG SVRK

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 
Naziv organa: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Odgovorna uradna oseba: dr. Iztok Purič, minister 
Datum prve objave kataloga: 17. 12. 2014

Datum zadnje spremembe: 18. 4. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/
Druge oblike kataloga: ni  

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 

 

2. a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

 

Kratek opis delovnega področja:

 

SVRK je pristojna za delovni področji evropske kohezijske politike in razvoja in v okviru le-teh opravlja naslednje naloge:

–    pripravi predlog Strategije razvoja Slovenije v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za makroekonomske analize; 

–    usklajuje razvojno načrtovanje in razvojne dokumente Republike Slovenije ter spremlja izvajanje razvojnih politik in njenih programov;

–    je odgovorna za  usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja ter skladnost med nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja in razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;

–    vodi priprave in usklajevanje strateških dokumentov z Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna; 

–    opravlja naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike; 

–    opravlja naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov;

–    usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča vladi. V primeru ugotovljenih neskladnosti predlaga vladi ustrezne ukrepe; zagotavlja pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike;

–    svetuje vladi pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na izvajanje in spremljanje razvoja in kohezijske politike;

–    opravlja druge naloge v skladu z drugimi predpisi in sklepi vlade.

 

Glede na izvedene analize in primerjave z drugimi državami vladna služba zagotavlja potrebno osredotočenost na upravljanje kohezijskih sredstev, saj ima s svojo umeščenostjo znotraj vlade večji nadzor nad črpanjem evropskih sredstev ter s tem moč za odločanje in pravočasno ukrepanje.

 

ORGANIZIRANOST

 

Minister

dr. Iztok Purič

telefon: 01/400 36 80

e-pošta: iztok.puric(at)gov.si

 

Državna sekretarka

dr. Nevenka Ribič

telefon: 01/400 36 82

e-pošta: nevenka.ribic(at)gov.si

 

Kabinet

mag. Nina Seljak, vodja

telefon: 01/400 34 28

e-pošta: nina.seljak(at)gov.si

 

Namestnica direktorja

Sanja Ajanović Hovnik

telefon: 01/400 34 70
e-pošta: sanja.ajanovic-hovnik(at)gov.si

 

Direktorica Organa upravljanja, namestnica direktorja

Mateja Mahkovec

telefon: 01/400 33 46

e-pošta: mateja.mahkovec(at)gov.si

 

Služba organa upravljanja

Kristjan Dolinšek, vodja

telefon: 01/400 35 57

e-pošta: kristjan.dolinsek(at)gov.si

 

Sektor za razvojne politike

Nataša Kobe Logonder, vodja

telefon: 01/400 32 42

e-pošta: natasa.kobe-logonder(at)gov.si

 

Sektor za koordinacijo pametne specializacije

dr. Peter Wostner, vodja

telefon: 01/400 33 40

e-pošta: peter.wostner(at)gov.si

 

Sektor za EU zadeve

Špela Horjak, vodja

telefon:01/400 36 32

e-pošta: spela.horjak(at)gov.si

 

Urad za kohezijsko politiko

mag. Bojan Suvorov, direktor

telefon: 01/400 35 25

e-pošta: bojan.suvorov(at)gov.si

 

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Dimitrij Pur, direktor
telefon: 01/400 34 43
e-pošta: dimitrij.pur(at)gov.si

 

Urad za splošne zadeve in informacijsko podporo

Mitja Herak, direktor

telefon: 01/400 35 35 

e-pošta: mitja.herak(at)gov.si

 

Organigram

 

2. b  URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Tatjana Šemrov, višja svetovalka, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

telefon: 01/400 35 25

faks: 01/400 32 62 

e-pošta: gp.svrk(at)gov.si

 

mag. Zora Noč, sekretarka, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

telefon: 01/400 32 37

faks: 01/400 32 62 

e-pošta: gp.svrk(at)gov.si

 

2. c ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Pravno-informacijski sistem RS

 

Veljavni predpisi SVRK 

 

Predpisi EU

 

2. d SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA REGISTRA PREDPISOV)

 

Predlogi predpisov: Portal E-demokracija.

 

2. e POMEMBNEJŠI PROGRAMI, STRATEGIJE 

 

Strategija Slovenije 2030

 

Portal Slovenija 2050  

 

Strategija pametne specializacije  

 

Evropsko teritorialno sodelovanje 

 

Mednarodni finančni mehanizmi

 

2. f KATALOG VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZIROMA DRUGIH URADNIH ALI JAVNIH STORITEV , KI JIH ORGAN VODI OZIROMA ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM

 

/

 

2. g SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

  

Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

 

2. h SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 

Organ ne upravlja z informatiziranimi zbirkami podatkov.

 

2. i SEZNAM POMEMBNEJŠIH VSEBINSKIH SKLOPOV IN DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Aktualne novice 

 

Dobre prakse 

 

Kako koristimo EU sredstva 

 

Evropski skladi 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

 

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer ali Mozilla ali Netscape. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu SVRK ob vsakem času. Dostop do informacij v fizični obliki je mogoč v prostorih službe, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 9.00 do 15.00. 

 

Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev prek elektronskega naslova pa se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Za ustno se šteje tudi zahteva, podana po telefonu. Na pravno varstvo, ki ga predpisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, se lahko prosilec sklicuje samo, če je podal pisno zahtevo za dostop informacij. 

 

Prosilec ima pravico dobiti od SVRK informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja prosilci pošljejo na naslov: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (za Tatjano Šemrov), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

 

Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja prav tako mogoč, saj je v stavbi dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Vse informacije je možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki. 

 

4.  STROŠKOVNIK

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Prosilcu se lahko zaračunajo le materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja v skladu s stroškovnikom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Prosilci največkrat posredujejo zahteve, ki se nanašajo na:

 

-vloge na razpise za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada;

-dokumentarno gradivo potrjevanja pomoči EU za medobčinske kohezijske projekte;

-uradne pripombe Evropske komisije na strateške in izvedbene dokumente za izvajanje programskih obdobij;

-projekte iz naslova Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.